Oznámení k volbám do pastorační rady farnosti 19. 5. 2013

1. 3. – 16.4. 2013 (do 18.00 hod.) – může každý farník starší 15 let podat písemný návrh kandidáta/kandidátů  staršího  18 let   (s písemným souhlasem navrhovaného) o. Františkovi příp. kterémukoliv členu jím jmenované volební komise.

Členové volební komise: Mgr. Ing. Pavlína Čančarová – předsedkyně komise, MUDr. Jiřina Němcová a Ing. Roman Farion CSc.

4.5.2013 zveřejnění kandidátů ohlášením při bohoslužbě a na vývěsce v kostele (18.00 hod.). Představení kandidátů ve speciálním čísle farního zpravodaje Lastura k dispozici zde: Lastura 35

19.5.2013 den konání voleb – v kostele sv. Jakuba Staršího po mši sv. v 9.00 a v 10.30. Volit se bude 5 kandidátů.

Právo volit má každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti.  V případě pochybnosti nutno předložit identifikační průkaz dokládající věk.  Volit  se  bude (pouze) v lodi  kostela  v neděli 9. 5. 2013 po mši sv. začínající v 9.00 a v 10.30 hod.  V době konání voleb dostane každý oprávněný volič, který má zájem volit, volební lístek, na němž označí maximálně 5 z uvedených kandidátů. Pokud označí kandidátů více, je jeho hlas neplatný. Označit méně kandidátů je možné.  Volební lístky voliči označí zatržením (natržením) od pravého okraje lístku ke jménu vybraných volených kandidátů, podél vodících teček (příklad správně označeného lístku najdete na str. 8 volební Lastury). Nesprávně označený lístek (např. natržením mezi dvěma tečkovanými liniemi) je neplatný. Označený lístek volič odevzdá pověřenému členovi volební komise.

V den konání voleb provede volební komise sčítání hlasů a sepíše o provedení voleb protokol.

Do týdne volební komise oznámí písemně výsledky voleb zvoleným kandidátům.